0(0)

การป้องกันการทุจริต สค22022 มัธมศึกษาตอนต้น ตำบลสามเรือน

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ

การป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เรียน ในเรื่องดังกล่าวข้างตัน เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วมกันสร้าง สังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชาการป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บทที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

บทที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

บทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

64 ผู้เรียน

เรียน