แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

บทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านการทุจริต

บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

เรื่องที่ 4 การคิดเป็น

การคิดเป็น

คิดเป็น  หมายถึง การวิเคราะห์ปัญหา และการแสวงหาคำตอบหรือทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ การคิดอย่างรอบคอบเพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาศัยข้อมูลตนเอง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการ มาเป็นองค์ประกอบในการคิดตัดสินใจแก้ปัญหา 

ความสำคัญของการ “คิดเป็น”  คือ การสร้างสันติสุขให้เกิดกับโลก  เพราะถ้าประชากรส่วนใหญ่ของโลกยึดหลักการคิดด้วยกระบวนการคิดเป็น การมองปัญหาจึงมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลสมจริง ความขัดแย้งจะลดลงหรือไม่เกิดความขัดแย้งขึ้น เมื่อไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น สังคมโลกก็จะมีแต่ความสุข
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   เพื่อให้คนคิดเป็น
          การมุ่งให้เกิดกระบวนการคิดเป็น และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนจึงควรมีลักษณะในการสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียน  ได้ยึดกระบวนการคิดเป็นให้กลายเป็นวิถีของการเรียน
          1. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการ
          2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ
          3. เรียนรู้จากการอภิปรายในประเด็นที่เป็นปัญหา
          4. เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลหลายๆด้าน
          5. เรียนรู้จากวิถีชีวิตจริง
          6. เรียนรู้จากการทำโครงงาน
          7. เรียนรู้จากการศึกษากรณีตัวอย่าง
          8. ฝึกการตัดสินใจ ด้วยระบบข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้
          9. นำเวทีชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการคิดแก้ปัญหา
          10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจแก้ปัญหาพื้นฐาน

สรุป การคิดเป็น เป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยทุกคนไม่เฉพาะแต่ผู้เรียน กศน.เท่านั้น เพราะ“คิดเป็น”  จะช่วยให้คนไทยทุกคนยืนอย่างมั่นคง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข เพราะเข้าใจในสรรพสิ่งรอบตัว  และข้อสำคัญคือ เข้าใจตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพของกระบวนการคิดเป็น

ขั้นตอนการคิดการแก้ปัญหาแบบคนคิดเป็น
กระบวนการคิดเป็น แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน
          1. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นระบุปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
          2. ขั้นตอนที่ 2 ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
             โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
                1. ข้อมูลตนเอง
                2. ข้อมูลทางสังคม
               3. ข้อมูลทางสังคม
               4. ข้อมูลวิชาการ
          3. ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์ข้อมูล 3 ด้าน
          4. ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจ
          5. ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้คิดและตัดสินใจ
          6. ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล