แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

บทที่ 5 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 1 การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน