แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

บทที่ 5 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการจัดทําประชาพิจารณาแผนชุมชน

การประชาพิจารณ์ควรดําเนินการดังนี้

  1. เตรียมการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนได้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์
  2. จัดเวที สร้างความเข้าใจกับสมาชิกของชุมชนทั้งหมดโดยเชิญผู้นํา ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนในชุมชนร่วมเวที
  3. ประชาพิจารณ์ วิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันปฏิบัติการตามแผน
  4. ปรับปรุง แก้ไข แผนให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามมติของที่ประชุม โดยเขียนแผนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทําเป็นเอกสารให้ชุมชนได้ศึกษา และนําไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

แผนชุมชนมีองค์ประกอบหลักในการเขียนดังนี้ คือ
     1. วิสัยทัศน์ 
     2. เป้าหมาย
     3. ยุทธศาสตร์ (กลวิธี)
     4. วัตถุประสงค์
     5. ข้อมูลชุมชน ที่จําแนกเป็นหมวดหมู่
     6. แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
     7. แผนการปฏิบัติงาน แนวทางหรือวิธีการดําเนินการ
     8. จํานวนงบประมาณ และที่มาของงบประมาณ
     9. ระยะเวลาดําเนินการ
    10. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ