แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

บทที่ 5 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 2 แนวทางในการพัฒนาตนเอง

          การพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีความสุข มีแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้
1. การสํารวจตนเอง เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ดีและไม่ดีอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น การสํารวจตนเองอาจทําได้หลายวิธี เช่น การตรวจสอบตนเองด้วยเหตุและผล การให้บุคคลใกล้ชิด ช่วยสํารวจ ช่วยพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา
2. การปลูกฝังคุณสมบัติทีดีงาม เป็นการนําเอาแบบอย่างที่ดีของบุคคลสําคัญที่ประทับใจมาเป็นตัวแบบ เพื่อปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีให้กับตนเอง ให้ประสบความสําเร็จ สมหวังตามที่คาดหวังไว้
3. การปลุกใจตนเอง การปลุกใจตนเองให้มีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคด้านต่าง ๆ นั้น มีความจําเป็นยิ่ง เพราะเมื่อตนเองมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่น สามารถต่อสู้กับปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย การปลุกใจตนเอง สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การนําตัวแบบของผู้ประสบความสําเร็จมาเป็นแบบอย่าง การใช้อุปสรรคเป็นตัวกระตุ้น การใช้ข้อมูลหรือการรับคําแนะนําจากผู้ใกล้ชิดหรือผู้รู้ ฯลฯ
4. การส่งเสริมตนเอง เป็นการสร้างกําลังกาย กําลังใจให้เข้มแข็ง สร้างพลังความคิดที่สามารถปฏิบัติได้ เช่น การเล่นกีฬา การออกกําลังกาย การพักผ่อน การฝึกสมาธิ การเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องที่เราสนใจ เป็นต้น
5. การลงมือพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองสามารถทําได้หลายวิธี เช่น อ่านหนังสือเป็นประจํา ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ตามความสนใจ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อน หรือผู้ที่รู้จักสนิทสนม การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การพยายามฝึกนิสัยที่ดีด้วยความสม่ําเสมอ การสรัางความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ฯลฯ