แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

บทที่ 5 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน

ระดับของการมีส่วนร่วม แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้คือ

        1. ระดับเป็นผู้รับประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการรับผลประโยชนเพียงอย่างเดียว ถือเป็นระดับต่ำสุดของการมีส่วนร่วม หากชุมชนใดประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับนี้ ยังจําเป็นที่จะต้องพัฒนาความร่วมมือความเป็นปึกแผ่น ให้มีพลังเป็นหนึ่งเดียว ยังไม่ถือว่าเป็นการพัฒนาโดยประชาชน

       2. ระดับเป็นผู้ให้ความร่วมมือ ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยคอยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐตามโอกาสและเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กําหนดเป็นการให้ความร่วมมือในระดับที่ดี แต่ยังเป็นระดับที่ประชาชนยังไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติการเอง

       3. ระดับเป็นผู้ตัดสินใจ ประชาชนจะเป็นผู้ศึกษาสถานการณ์และตัดสินใจที่จะดําเนินการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ตลอดกระบวนของการพัฒนาด้วยตนเองนับตั้งแต่การร่วมมือวางแผน การปฏิบัติ การประเมิน และการแบ้งปันผลประโยชน์ร่วมกัน เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษา หากประชาชนที่มีส่วนร่วมในลักษณะนี้ถือว่า เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม