0(0)

การเงินเพื่อชีวิต2

หลักสูตรรายวิชา

เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน เนื่องจากเป็นสื่อกลางที่ใช้
สำหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้น
“เงิน” ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้สภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีทางการเงินใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การทำธุรกรรมทางโทรศัพท์ ทาง
อินเทอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น และเมื่อมีการพัฒนาทางการเงิน
เพิ่มขึ้น ภัยทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ภัยการเงิน
ออนไลน์ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเงินให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถออกแบบวางแผน และตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงภัยทาง
การเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน

ว่าด้วยเรื่องของเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

หน่ายการเรียนรู้ที่ 5 ภัยการเงิน

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

64 ผู้เรียน

เรียน