0(0)

การใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน 2

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวอิสราวรรณ จันทไชย การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาชีพปัจจุบัน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ประจำตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
0.00 (1 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

46 ผู้เรียน

เรียน