0(0)

คณิตศาสตร์ พค11001 ประถมศึกษา ตำบลวังทอง

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด
เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นไปได้เบื้องต้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด
เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นไปได้เบื้องต้นได้
2. สามารถคิดคํานวณและแก่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนับเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ
การวัด เรขาคณิตได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
บทที่2 เศษส่วน
บทที่3 ทศนิยม
บทที่ 4 ร้อยละ
บทที่ 5 การวัด
บทที่6 เรขาคณิต
บทที่ 7 สถิติ
บทที่ 8 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

สารบัญรายวิชา

52 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 5 การวัด

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

9 ผู้เรียน

เรียน