แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เรื่องที่ 2 กราฟของคู่อันดับ

กราฟของคู่อันดับ

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มหนึ่งกับสมาชิกของอีกกลุ่มหนึ่ง
การเขียนเส้นจำนวนในแนวนอนและแนวตั้ง ให้ตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดซึ่งแทนศูนย์ (0) ดังนี้

           จุดที่เส้นจำนวนทั้งสองตัดกันเรียกว่า จุดกำเนิด นิยมแทนด้วย 0
เส้นจำนวนในแนวนอน เรียกว่า แกนนอน และเส้นจำนวนในแนวตั้ง เรียกว่า แกนตั้ง

         การเขียนกราฟจะใช้เส้นจำนวนสองเส้นนี้ซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกัน และเรียกระนาบนี้ว่า ระนาบจำนวน ระนาบจำนวนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า  “จตุภาค”    จุดแต่ละจุดที่อยู่บนระนาบจำนวน จะแทนคู่อันดับเพียงคู่เดียว สมาชิกตัวแรกของคู่อันดับแสดงจำนวนอยู่บนแกน X และสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ แสดงจำนวนที่อยู่บนแกน Y 

        เมื่อ A เป็นจุดหนึ่งบนระนาบจำนวนที่แสดงคู่อันดับ (x, y) ซึ่งเขียนแทนด้วย A(x,y) เรียกจุด A ว่า พิกัดเป็น (x, y) 

   

จากกราฟของคู่อันดับข้างต้น 

  1. ถ้านับจาก0 ตามแนวแกนนอนไปทางขวามือ 2 หน่วย จากตำแหน่งนี้นับตามแนวแกนตั้งขึ้น   ไป 3 หน่วย        ก็จะได้ตำแหน่งที่แทน (2, 3)     ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด A จุด A มีพิกัดเป็น (2, 3)
  2. ถ้านับจาก0 ตามแนวแกนนอนไปทางขวามือ 3 หน่วย จากตำแหน่งนี้นับตามแนวแกนตั้งขึ้น   ไป หน่วย         ก็จะได้ตำแหน่งที่แทน (3, 4)     ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด B จุด B มีพิกัดเป็น       (3, 4)
  3. ถ้านับจาก0 ตามแนวแกนนอนไปทางซ้ายมือ 1 หน่วย จากตำแหน่งนี้นับตามแนวแกนตั้งขึ้น   ไป 1 หน่วย         ก็จะได้ตำแหน่งที่แทน (-1, 1)   ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด C จุด C มีพิกัดเป็น         (-1, 1)
  4. ถ้านับจากตามแนวแกนนอนไปทางซ้ายมือ หน่วย จากตำแหน่งนี้นับตามแนวแกนตั้งขึ้น     ไป 2 หน่วย     ก็จะได้ตำแหน่งที่แทน  (-4, 2)  ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด D จุด D มีพิกัดเป็น (-4, 2)
  5. ถ้านับจาก0 ตามแนวแกนนอนไปทางซ้ายมือ 2 หน่วย  จากตำแหน่งนี้นับตามแนวแกนตั้งลง     มา 3 หน่วย      ก็จะได้ตำแหน่งที่แทน (-2,-3 ) ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด E จุด E มีพิกัดเป็น (-2, -3)
  6. ถ้านับจากตามแนวแกนนอนไปทางขวามือ 1 หน่วย   จากตำแหน่งนี้นับตามแนวแกนตั้งลงมา หน่วย            ก็จะได้ตำแหน่งที่แทน (1, -4)      ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด F จุด F มีพิกัดเป็น (1, -4)
  7. ถ้านับจาก0   ตามแนวแกนนอนไปทางขวามือ 3 หน่วย        จากตำแหน่งนี้นับตามแนวแกนลงมา 2 หน่วย           ก็จะได้ตำแหน่งที่แทน (3, -2)  ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด  G จุด G   มีพิกัดเป็น      (3, -2)