แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เรื่องที่ 2 การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ SCIENCETIFIC NOTATION

            เราสามารถเขียน จำนวนที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ หรือจำนวนที่มีขนาดเล็ก มาก ๆ ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง โดยเราจะเรียกเลขยกกำลังดังกล่าวว่า สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation บางทีเรียกว่า เลขสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ หรือ สัญกรณ์ แบบมาตรฐาน
จำนวนที่จะเรียกว่าเป็น สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation เมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูป
       เมื่อ      
               เมื่อ   M  มีค่าอยู่ระหว่าง เท่ากับ 1 หรือ มากกว่า  และ มีค่าน้อยกว่าสิบ  โดยที่   n เป็นจำนวนเต็ม  
               เช่น   ความเร็วแสง    มีความเร็วเท่ากับ  29,980,000,000        เซนติเมตร / วินาที 
               เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูป สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation
               ได้เท่ากับ    เซนติเมตร / วินาที

เราสามารถ  แปลงจำนวนทศนิยม  เป็น  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation ดังนี้

 ตัวอย่างที่ 1

                      เปลี่ยน   0.0005      ให้เป็น สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                      จาก โจทย์

                                                                          0.0005

                          เราต้องการเขียนให้อยู่ในรูป       โดยที่  M = 5.0

                                      ดังนั้น  เราต้องทำการเลื่อน จุดทศนิยม   

                                              

            ดังนั้น   เลื่อนทศนิยมมาทางขวา  4 ตำแหน่ง    ต้องคูณ ด้วย 
 สังเกตุ ง่าย ๆ 0.0005  เป็นจำนวน ที่เล็กมาก ๆ  คือมีค่า น้อยกว่า ศูนย์
เมื่่อเขียนในรูป    ได้กำลังเป็นลบ    มีค่าเท่ากับเอา  1 / 10000   หรือ          เอามาคูณ  ( ตาม รูป  )
จึงจะได้ จำนวนเต็ม   5     ได้  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation  คือ 

                                                         

ตัวอย่างที่ 2

             ความเร็วของแสง   29,980,000,000   เซนติเมตร / วินาที  เขียนให้เป็นสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                         จาก โจทย์    

                                                           29,980,000,000 

                          เราต้องการเขียนให้อยู่ในรูป     โดยที่  M = 2.998

                                      ดังนั้น  เราต้องทำการเลื่อน จุดทศนิยม  

                        

                   ดังนั้น จะได้ว่า   เป็นจำนวนที่ใหญ่มาก ๆ  คือมีค่า มาก กว่า ศูนย์  เลื่อนไปทศนิยมไปทางขวา 10 ตำแหน่งเท่ากับ คูณด้วย        ได้ตัวยกกำลังมีค่าเป็นบวกได้  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation  คือ