แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม

การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

 
 
                  จำนวนเต็ม 2 จำนวน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะได้ว่า จำนวนหนึ่งที่มากกว่าจำนวนหนึ่ง หรือจำนวนหนึ่งที่น้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่ง หรือจำนวนทั้ง 2 จำนวนเท่ากัน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 
ถ้า a, b, c เป็น จำนวนธรรมชาติใดๆ แล้ว
                                    
                                    a –b = c แล้ว มากกว่า 
                                    a –b = -c แล้ว มากกว่า a
                                   หรือ 
น้อยกว่า b
                                   a –b = 0 แล้ว เท่ากับ b
 
เครื่องหมายที่ใช้          >   แทนมากกว่า
<   แทนน้อยกว่า
 
=   แทนเท่ากับ หรือเท่ากัน
 
 
การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสามารถเปรียบเทียบจากเส้นจำนวนได้ดังนี้
 
 
                     จากเส้นจำนวนจะเห็นว่า  4 >3 >2 >1 >0 >-1 >-2 >-3 ซึ่งจะเห็นได้ว่า จำนวนที่อยู่บนเส้นจำนวนด้านขวามีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายเสมอ
 
ตัวอย่างที่ 1  เรียงลำดับจำนวนเต็มจากน้อยไปหามาก   4, –80, –216, –17
                        
-17 , -8 , -2 , 0 , 4 , 16
 
ตัวอย่างที่ 2 เติมเครื่องหมาย หรือ >เพื่อให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริง
                          1)     -4             <          3
                          2)    -4              <          -3
                          3)   -2               >          -5
 
                          4)   4               >          -2