แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร

การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
การตวง คือ การนําสิ่งที่ต้องการหาปริมาตรใส่ในภาชนะที่ใช้สําหรับตวง หน่วยการตวงที่นิยม
และใช้กันมากคือ ลิตร  เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร
หน่วยการตวงในมาตราไทย เป็นหน่วยการตวงที่นิยมใช้กันมาก คือ
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร
1,000ลิตร = 1 กิโลลิตร
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 มิลลิลิตร = 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ลูกบาศก์เมตร= 1,000 ลิตร
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ถัง = 20ลิตร(ทะนานหลวง)
1เกวียน = 100 ถัง
1 เกวียน = 2 ลูกบาศก์เมตร
1 เกวียน = 2,000 ลิตร
1 แกลลอน = 4.546 ลิตร
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 16.103235 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ลูกบาศก์นิ้ว = 0.0164 ลิตร
1 ลูกบาศก์ฟุต = 1.728 ลูกบาศก์นิ้ว
1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.32 ลิตร
1 บาร์เรล = 158.98 ลิตร

ตัวอย่างที่ 2   ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  3  เมตร 

สูง  5  เมตร  คิดเป็นปริมาตรของน้ำกี่ลิตร

แนวคิด/วิธีทำ

ขั้นทำความเข้าใจปัญหา

สิ่งที่ต้องการหา คือ  น้ำมีปริมาตรกี่ลิตร

ข้อมูลที่กำหนด คือ  ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  3  เมตร  สูง  5  เมตร

ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา

          -จากสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก     =   pr2 h

          -หาปริมาตรของน้ำ หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตร

           1  เมตร                      =     100             เซนติเมตร

           1  ลูกบาศก์เมตร          =     1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร        

           1  ลิตร                       =     1,000          ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขั้นดำเนินการตามแผน

          ปริมาตร      =             pr2 h

                           =            70.71                                ลูกบาศก์เมตร

                           =            70.71   X  1,000,000      ลูกบาศก์เซนติเมตร

                            =            70,710,000                     ลูกบาศก์เซนติเมตร

                            =            70,710                             ลิตร

                           ตอบ             70,710             ลิตร