บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4 ประโยชน์ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 โทษของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ 1 ประโยชน์ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประโยชน์ทางตรง

  1. การอนุรักษ์ทรัพยากรในระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์จะช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ หรือช่วยบรรเทาภัยที่มาจากธรรมชาติ เพราะทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดล้วนสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ได้
  2. ประชาชนมีทรัพยากรมากพอ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภคต่อไปแบบยั่งยืน
  3. เมื่อมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากขึ้น จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สิ่งมีชีวิตมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเพิ่มพันธุ์สัตว์ได้หลากหลายขึ้น
  4. การสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยลง เพราะทุกคนเห็นความสำคัญจึงไม่ทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีดังเดิมและมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น
  5. ประชาชนในชุมชนสามารถใช้อุปโภคบริโภคน้ำได้อย่างปลอดภัย
  6. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด จะเป็นแหล่งต้นกำเนิดสายพันธุ์ สัตว์ สปีชีส์สายพันธุ์ใหม่ ส่วนพืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคในมนุษย์ได้

ประโยชน์ทางอ้อม

  1. การอนุรักษ์จะช่วยเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างยั่งยืน เพราะทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจได้
  2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศให้สวยงามและมีอัตราการเติบโตของทรัพยากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้น
  3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่วมกันอนุรักษ์โดยไม่ทำลายนั้น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทางธรรมชาติได้อย่างเยี่ยมยอดและมีความบริสุทธิ์มากที่สุด มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงด้วย

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกใบนี้ จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาไว้เฉยๆ แต่ยังหมายถึงการนำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ได้อย่างถูกต้องอย่างไม่ทำลายลงไป พร้อมทั้งให้สิทธิ์กับประชาชนทุกคนได้ร่วมกันการดูแล พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นให้กลับมาอยู่คู่ประเทศอย่างยั่งยืนและถาวรตลอดไป