เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ