เรื่องที่ 1 ภารกิจเพื่อความมั่นคงการทำในธุรกิจอาชีพ