แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การงานอาชีพ?

สาระสําคัญ อาชีพในปัจจุบันมีอยูหลากหลายในสังคม มีทั้งสร้างขึ้นใหม่จากทรัพยากรที่มีอยู่ หรือ พัฒนาขยายขอบข่ายจากอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพหนึ่ง หากผู้เรียนมีโลกทัศน์ทางอาชีพจะทําให้มี ความรู้ ความเข้าใจ อธิบายความสําคัญ และความจําเป็น ลักษณะขอบข่ายกระบวนการผลิตงาน อาชีพ การจัดการในงานอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จะทําให้ เห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพ ตัวชี้วัด 1. อธิบายความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพ 2. อธิบายลักษณะขอบข่ายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อนํามาวิเคราะห์ในการพัฒนาอาชีพ 3. อธิบายการจัดการในงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อนํามาวิเคราะห์ในการพัฒนาอาชีพ 4. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาอาชีพ 5. อธิบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพ เรื่องที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เรื่องที่ 3 กลุ่มอาชีพใหม่ เรื่องที่ 4 การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป เรื่องที่ 5 การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เรื่องที่ 6 คุณธรรม จริยธรรม เรื่องที่ 7 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

บทที่ 2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพ

ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพ วิเคราะห์ลักษณะขอบขายการงานอาชีพ กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการของอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อการพัฒนาอาชีพ จากการงานอาชีพต่าง ๆ

ความสําคัญในการพัฒนาอาชีพ

          การพัฒนาอาชีพเป็นสิ่งที่สําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปัจจุบัน เพราะอาชีพเป็นการสร้าง รายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการ ซึ่งสนองตอบต่อ ความต้องการของผู้บริโภค และที่สําคัญคือ การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของ ประเทศชาติ ความสําคัญจึงเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน ส่งผลถึงความ เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

ความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพ

          ความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ที่เหมาะสมกับตนเอง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้แก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความรู้ความสามารถของตนเองต่อสิ่งที่ ต้องการพัฒนา การลําดับความสําคัญของการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ เพื่อนําข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้ นําไปปรึกษาผู้รู้ การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยวิเคราะห์ความพร้อมของ ตนเอง ความต้องการของตลาด เทคนิคความรู้ ทักษะในอาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม