แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 1 การตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มั่นคง

องค์ประกอบในระบบอาชีพ

          ทุน

           ในการประกอบอาชีพ การจัดการทุนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทุนจะต้องผันแปรสำคัญต่อความมั่นคงของอาชีพ ทุนมีหลายประเภทที่ผู้ประกอบอาชีพจะนำเข้ บูรณาการใช้ลงทุนประกอบการ เช่น

           1. เงินทุน ได้มาจากการออม จากการสะสมทุน จากการกู้ยืมสถาบันการเงิน

           2. ทุนที่ดิน เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ เป็นฐานการผลิตที่จะต้องมีการจัดการให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

           3. ทุนทางสิ่งแวดล้อม เช่น การเกษตรอินทรีย์ ตั้งบนพื้นที่ป่าเขาโดยล้อม ทำให้ได้ความชื้นและปุ๋ยธรรมชาติมาตาม ลมและไหลมากับน้ำฝน ทำให้ลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์ลงได้

             ผลผลิต

             เป็นตัวเป้าหมายการประกอบอาชีพที่จะต้องมีมาตรฐาน ข้อกำหนดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปลายลักษณ์อักษร ในรูปของค่านิยมที่ยอมรับกันทั่วไปที่ผู้ผลิตจะต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานในการจัดการให้เกิดผลผลิตมีองค์ประกอบร่วมอยู่หลายประการ เช่น

1. คุณภาพผลผลิต ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ค่านิยมของลูกค้า

2. กระบวนการผลิต ต้องสามารถลดต้นทุนได้

3. การจัดการผลผลิตส่งมอบให้ลูกค้าในสภาพที่มีคุณภาพให้มากที่สุด

4. ความปลอดภัยของผลผลิต

          ลูกค้า

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพราะถ้าไม่มีลูกค้าก็จะไม่เกิดการหมุนเวียนทางรายได้ รูปแบบเศรษฐกิจจะเป็นการทำเพื่ออยู่เพื่อกิน แบ่งปันกันในชุมชน ประเทศชาติคงไม่มีรายได้มาพัฒนาประเทศ การประกอบอาชีพจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าที่จะต้องสร้างความผูกพันภักดีต่อกันและขยายวงกว้างออกไป ทำให้ผลผลิตจำหน่ายได้ปริมาณสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคง ยั่งยืนของอาชีพส่วนบุคคลและสังคมประเทศชาติ

            การพัฒนาตนเอง

            การประกอบอาชีพธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์สภาพการผลิต การตลาด การลงทุน ค่านิยม นวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถจัดการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพให้เติบโตขึ้นไม่ให้อาชีพตกต่ำและตายลง

      ความหมายและลักษณะองค์ประกอบแห่งคุณค่า 5 ประการ

      ความมีเหตุผล หมายถึง การที่เราจะทำอะไร เราจะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุและลักษณะผลที่เกิดเป็นอย่างไรด้วยการจำแนกออกให้ได้ว่า ถ้าเราต้องการให้เกิดอะไร มีอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิด

      ความพอดี หมายถึง สิ่งที่เราจะทำมีความพอดีอยู่ตรงไหนที่เราสามารถเข้าถึงได้จริงอย่างไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนมากนัก ซึ่งเป็นเรื่องของเอกตบุคคลดังตัวอย่าง
 
      ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการป้องกันความเสียหาย ได้แก่ การออมสะสมทุนเพื่อป้องกันสภาพคล่องทางการเงินและเป็นทุนขยายกิจกรรม เมื่อได้จังหวะเวลาที่สมควรมาถึง การสร้างศรัทธาให้ลูกค้ายอมรับไม่ทอดทิ้งเลิกซื้อขายกับเรา การสร้างคุณภาพผลผลิตให้ลูกค้าเชื่อถือได้ว่า ผลผลิตที่ซื้อมีคุณภาพแน่นอน การสร้างความรักภักดีต่อคนร่วมงานให้มีความรู้สึกว่า ทำงานอยู่กับเรามีชีวิตปลอดภัยมีอยู่มีกินแน่นอน
 
      ความรอบรู้ หมายถึง เมื่อเราคิดหาเหตุหาผลว่าเราจะทำอะไรแล้วคิดตัดสินใจว่าควรทำเท่าไร จะพอดีกับสภาพที่เป็นจริงและเข้าถึงได้ ดังนั้น เมื่อตัดสินใจได้และทำจริงเราจำเป็นต้องเรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ตรวจสอบความรู้จนกระจ่างบูรณาการเข้ากับประสบการณ์ของตนเอง สรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ดำเนินการจริงได้
 
      คุณธรรม หมายถึง ความคิด เจตนาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเป็นไปอย่างมีคุณค่า สอดคล้องกับศีลธรรม กฎระเบียบ ข้อกำหนด และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม
 

           สรุป

           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องของความรู้สึก ความมุ่งมั่น การรู้ทันและเข้าใจในสิ่งที่จะทำคิดสร้างสรรค์และรับรู้โลกกว้าง เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงในสังคม ชุมชนของงาน และก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมได้อย่างมีสติปัญญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธทุนนิยม แต่จะใช้พลังแห่งสติปัญญา พัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน ร่วมกัน สร้างทุนนิยมใหม่ นำพาประเทศเข้าสู่ความเป็นมหาอำนาจแห่งสันติสุขที่มั่นคงยั่งยืน