แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ทําความเข้าใจและรู้จักตัวตนที่แท้จริง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทำความเข้าใจตัวตน

      จากความเข้าใจในองค์ประกอบของตัวตนที่แท้จริง เป็นความเข้าใจแบบรู้จำได้ แต่ความรู้ ความเข้าใจต้องเกิดจากภายในตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. องค์ประกอบที่เราจะเรียนรู้ต้นแบบด้านการนึกคิดตรึกตรองจากตัวเราเอง คือ

    1.1 ความรู้สึก

    1.2 การจำได้ หมายรู้

    1.3 การคิดปรุงแต่ง

    1.4 การรับรู้

2. การเตรียมการ ควรใช้สถานที่สงบ สภาพอากาศสิ่งแวดล้อมสบาย ๆ มีสิ่งรบกวนน้อย

3. วิธีการ กระทบสิ่งสนใจ ใจเราจะเกิดความรู้สึก ชอบ – ไม่ชอบ หรือเป็น ความสุข – ความทุกข์ หรือ

    3.1 การจำได้ หมายรู้ ให้ผู้เรียนนึกถึง บุคคล เหตุการณ์ที่เราพึงพอใจ หรือไม่พอใจ เราจะนึกเห็นเป็นภาพในใจ ปรากฎการณ์นั้นเป็นสิ่งที่เรามีความจำได้หมายรู้

    3.2 การคิดปรุงแต่ง ให้ผู้เรียนมองหรือฟังเสียง บุคคล สถานที่ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะเกิดความรู้สึก จากนั้นปรุงแต่งต่อไปว่าสิ่งที่คิดนั้น จะเป็นทางบวกหรือทางลบ ปรากฏการณ์นี้จะเป็นการนำสิ่งที่รับรู้มาประมวลกับประสบการณ์เดิม ผลการปรุงแต่งมักจะอาศัยความจำได้หมายรู้ของประสบการณ์เดิม

   3.3 การรับรู้ ให้ผู้เรียนสังเกต การมอง การฟังของตนเอง จะเป็นกระบวนการต่อเนื่อ