แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ

           การขยายอาชีพหลายคนใช้วิธีทำตามกระแสความนิยม เห็นเขาได้ดีก็จะทำตามเขาด้วย คิดตัดสินใจด้วยความรู้สึก บางคนก็ประสบผลสำเร็จแต่หลายคนพบความล้มเหลว แต่หากเราหันมามองคนประสบความสำเร็จอาชีพมั่นคง เราจะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้จะทำอะไรต้องคิดอย่างถี่ถ้วน หาความรู้ ข้อมูลมากมายมาใช้คิดชั่งน้ำหนักโอกาสความสำเร็จ จัดระบบทำการทดลองสรุปผลจนมั่นใจจึงจะมีการลงทุน การกระทำลักษณะนี้เป็นลักษณะของคนทำงานบนฐานข้อมูล ผู้เรียนการศึกษานอกระบบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการทำงานบนฐานข้อมูล เพื่อให้การขยายอาชีพเริ่มต้นได้เหมาะสมเฉพาะกับตนเอง

การดำเนินการทางธุรกิจ มีองค์ประกอบร่วมอ 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ
          1. องค์ประกอบด้านทุน ประกอบด้วย

1.1 ทุนอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้าน ที่ดิน โรงงาน ของที่เรามีอยู่ หรือต้องจัดซื้อ จัดทำไว้ใช้ทำธุรกิจ

1.2 ทุนเงิน มีหรือยัง ถ้ายังไม่มีแหล่งเงินทุนอยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร จะสู้กับดอกเบี้ยได้หรือไม่

           2. องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

2.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลาดต้องการอย่างไร

2.2 กระบวนการผลิตที่ต้องใช้

2.3 นวัตกรรม เทคโนโลยี การลดต้นทุน เป็นอย่างไร

2.4 นวัตกรรม เทคโนโลยี การผลิตจะเข้าถึงได้ระดับใด

2.5 บรรจุภัณฑ์

2.6 การเก็บรักษา

 
            3. องค์ประกอบด้านลูกค้า ประกอบด้วย

3.1 ค่านิยมเป็นอย่างไร

3.2 ช่องทางเข้าถึงลูกค้า

3.3 การสร้างความภักดีให้เกิดกับลูกค้า

 
           4. องค์ประกอบด้านตนเอง ประกอบด้วย
 
4.1 ความรู้ทักษะการดำเนินงาน ต้องมีอะไรบ้าง
 
4.2 การพัฒนาทีมงาน คนงาน จะต้องทำอะไร อย่างไร
 
4.4 สังคมสิ่งแวดล้อม กับสถานประกอบการของเรา