แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนธุรกิจ

          การดำเนินการธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ระดับทำให้พออยู่พอกินพ้นความอดอยาก แบ่งปันผู้ที่ยังอดอยากได้ก้าวไปสู่การสร้างความอยู่ดีมีสุขที่จะต้องเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้พอเพียงกับการดำรงและพัฒนาคุณภาพชีวิต และเก็บออมสร้างทุนเพื่อก้าวย่างไปสู่ความมั่งมีศรีสุขที่สามารถขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดการแข่งขัน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชองชุมชน

           การดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับขั้นตอนทางธุรกิจจะสรุปได้ว่า

1. การเริ่มต้นธุรกิจจะต้องเริ่มต้นที่ความมีเหตุมีผล ซึ่งเป็นเรื่องของข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ผู้ทำธุรกิจจะต้องศึกษาความต้องการ แสวงหาความเข้าใจจนบอกได้ว่าจะทำอะไร เพราะอย่างไร

2. เมื่อรู้ว่าทำอะไร อย่างไร ก็จะต้องกำหนดความพอดีของภารกิจที่จะทำแต่ให้สัมพันธ์กับสภาพชีวิต ทุนต่างๆ ที่มีอยู่ไม่ทำอะไรเกินเลยจนสร้างความเดือนร้อนสู่ความล้มเหลวให้กับตนเอง

3. เมื่อรู้ว่าทำอะไรแค่ไหน จะต้องทำอย่างมีภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยไม่ล้มเหลว ด้วยการวางเป้าหมายการดำเนินงานและความคาดหวังต่างๆ ในรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคต่างๆ และทบทวนตรวจสอบความอยาก ความติดยึดในตัวเราให้ถ่องแท้

4. เมื่อกำหนดเป้าหมายความคาดหวังต่างๆ ของธุรกิจที่คาดว่ามีความปลอดภัยไม่ล้มเหลวชัดเจนแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการปฏิบัติการในธุรกิจ จะต้องทำแผนปฏิบัติการเข้าสู่การปฏิบัติจริง ขั้นตอนนี้จะต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆ ในรูปของสหวิทยาการ ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีความรอบรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ ทดลองตรวจสอบความรู้อย่างกระจ่างทุกด้านที่จะนำเข้ามาใช้ดำเนินการ

5. การดำเนินปฏิบัติการสู่ความสำเร็จให้ผู้ประกอบการจะต้องยืนอยู่บนฐานคุณธรรมที่เริ่มจากความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์และความอดทน