0(0)

ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญของรายวิชา

ทักษะการประกอบอาชีพ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการในอาชีพที่ตนเลือก ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการจัดการประกอบอาชีพจะประสบความสําเร็จได้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง ทักษะการประกอบอาชีพ การทําแผนธุรกิจ การจัดการการผลิตหรือบริการ การจัดการตลาด การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดทําแผน และโครงการประกอบอาชีพที่ เหมาะสมถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได้
2. ยอมรับและเห็นคุณค่าในการฝึกทักษะการเข้าสู่อาชีพ
3. ปฏิบัติการวิเคราะห์ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
4. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพได้
5. ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจด้านการจัดการการผลิตหรือการบริการ และด้านการ จัดการการตลาดและการขับเคลื่อนธุรกิจ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
6. ยอมรับและเห็นคุณค่าในการจัดการเข้าสู่ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
7. ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการเข้าสู่อาชีพได้

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ
บทที่ 2 การทําแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ
บทที่ 3 การจัดการการผลิตหรือการบริการ
บทที่ 4 การจัดการการตลาด
บทที่ 5 การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ
บทที่ 6 โครงการเข้าสู่อาชีพ

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 2 การทําแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 3 การจัดการการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การจัดการการตลาด

บทที่ 5 การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 6 โครงการเข้าสู่อาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

นายศุภฤกษ์ งามแสง เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2530 การศึกษาสูงสุด ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา เบอร์ติดต่อ 087-0445079 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอศรีสำโรง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
1.00 (1 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

21 ผู้เรียน

เรียน