0(0)

ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 มัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลนาขุนไกร

หลักสูตรรายวิชา

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะพื้นฐาน
ในการแก้บัญหา บอกปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ วางแผน
และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

2. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องสมุดอำเภอ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ สามารถอธิบาย
และปฏิบัติการใช้อินเทอร์น็ต และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการและสนใจได้

3. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ กระบวนการจัดการความรู้ การรวม
กลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้ ปฏิบัติการจัดการเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
พร้อมทั้งจัดทำสารสนเทศและเผยแพร่ความรู้

4. อธิบายถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ เชื่อมโยง
สู่กระบวนการคิดเป็น อธิบายลักษณะข้อมูลตนเอง และสังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบ
ข้อมูลทั้งสามด้านได้ ฝึกปฏิบัติการคิดเป็น จากกรณีตัวอย่างต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาอย่าง
คนคิดเป็น

5. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการทำวิจัยอย่างง่าย มีทักษะในการใช้
สถิติง่าย ๆ เพื่อจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีทักษะในการเขียนโครงการวิจัย
อย่างง่าย ๆ

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ นางชุติมณฑน์ ขำสาธร ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาขุนไกร การศึกษา ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์(ประมง) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ประวัติการทำงาน เคยทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการและปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล กศน. อำเภอศรีสำโรง สนง.กศน.จังหวัดสุโขทัย ระดับชั้นที่สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(รายวิชาที่ถนัด วิทยาศาสตร์)
0.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

185 ผู้เรียน

เรียน