0(0)

ทักษะการเรียนรู้ ทร310001 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลคลองตาล

  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาทักษะการเรียนรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัคการความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่ายโดยมีวัดถุประสงค์เพื่อให้
ผู้รียนสามารถกำหนดเป้าหมาย วางเผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกไช้แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้
กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้นำตนเอง ในการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพให้สอคคล้องกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ใน 5 กลุ่ม
อาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกรรม อุดสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหาร
จัคการและการบริการ ตามยุทธศาสตร์ 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทที่2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่3 การจัดการเรียนรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า พร้อมจะเปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประสานงานเก่ง เป็น ครูอาสาฯ กศน.อำเภอศรีสำโรง รับผิดชอบ 4 ตำบล ตำบลคลองตาล ตำบลวังลึก ตำบลวัดเกาะและตำบลสามเรือน ชอบของหวาน กรุ็ปเลือด A ส่วนสูง 161 เซนติเมตร ทำงานมาแล้ว 21 ปี อยู่บ้านเลขที่107 หมู่10 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
0.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

52 ผู้เรียน

เรียน