บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เรื่องที่ 1 ความหมายความสำคัญประเภทของแหล่งเรียนรู้

ความหมายของแหล่งเรียนรู้       

         แหล่งเรียนรู้มีความสำคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมาก เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริง แหล่งเรียนรู้ จะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ คือ บุคคล  สถานที่  ธรรมชาติ  ภูมิปัญญาการประกอบอาชีพ  เป็นต้น  ซึ่งแหล่งเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้เอง  นับเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของความรู้ที่มีอยู่  แหล่งการเรียนรู้เหล่านั้น  มีทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและอยู่ในชุมชน  จึงมีผู้ให้ความหมาย ไว้หลากหลาย ดังนี้ 

         กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545  :  43)  ได้นิยามความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า  หมายถึง  แหล่งข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  แสวงหาความรู้  และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ช่วยขยายแนวความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น แหล่งเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

          จันทรา  อ่อนระหง  (2550  :  10)  ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า  หมายถึง  แหล่ง  หรือที่รวม   ซึ่งอาจเป็นสภาพหรือสถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้  และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอนหรือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  เป็นการเรียนที่มีกำหนดเวลายืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน

            จิรศักดิ์  ประทุมรัตน์  (2550  :  11)  ให้ความหมายของคำว่า  แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งวิชาการที่เป็นตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถให้คุณค่าต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  และสามารถนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้

            เนาวรัตน์  ลิขิตวัฒนเศรษฐ  (2544  :  28)  แหล่งเรียนรู้  คือ  ถิ่น  ที่อยู่  บริเวณ

บ่อเกิด  แห่งที่  หรือศูนย์รวมความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้  ความเข้าใจ  และความชำนาญ  ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นได้ทั้งบุคคล  สิ่งมีชีวิต  และไม่มีชีวิต

             ลัดดา  ศิลาน้อย  (2545  :  34)  ได้ให้ความหมายของ  แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งวิชาการหรือแหล่งทรัพยากรแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นแต่ละแห่ง  ประกอบไปด้วยบุคคลในชุมชน  สถานที่สำคัญในชุมชน  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2544  :  2)  ได้กำหนดความหมายของแหล่งการเรียนรู้  ว่าหมายถึง  “แหล่ง”  หรือ  “ที่รวม”  ซึ่งอาจเป็นสถานที่  หรือศูนย์รวมที่ประกอยด้วย  ข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้  และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้  หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอนหรือศูนย์กลางการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่มีกำหนดเวลายืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและความพร้องของผู้เรียน

             Good  (1959  :  114)  ให้ความหมายของคำว่า  แหล่งความรู้ในชุมชน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชน  เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางการศึกษาที่สามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้  เช่น  พิพิธภัณฑ์  โรงมหรสพ  ห้องสมุด  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนด้วย

             Wittich  และ  Schuller  (1962  :  229)  ให้ความหมายคำว่า  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  หมายถึง  ประชาชน  สถานที่  และสิ่งที่อยู่ในชุมชน  ซึ่งสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง

             Nichols  (1971  :  341)  ให้ความหมายคำว่า  แหล่งความรู้ในชุมชน  หมายถึง  แหล่งที่เป็นวิชาการสำหรับโรงเรียน  ประกอบด้วย  ประชาชน  สถานที่  สิ่งต่างๆ  และกิจกรรมทั้งหลายที่นำมาใช้ในการศึกษาของนักเรียน  เพื่อให้เป็นพลเมืองดี

             สรุปได้ว่า  แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  สิ่งต่างๆ  ที่มีคุณค่าทางการศึกษาในชุมชน ซึ่งผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญ  สามารถศึกษาเรียนรู้  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ในการดำรงชีวิต