บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เรื่องที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย

กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย

 การทำวิจัย

1.  1. ขั้นตอนแรก มักจะเริ่มต้นจากผู้วิจัยอยากรู้อะไร มีปัญหาข้อสงสัยอะไร เป็นขั้นตอน การกำหนดคำถามวิจัย / ปัญหาวิจัย 

  • ตัวอย่างคำถามการวิจัย เช่น นักร้องในดวงใจวัยรุ่นคือใคร นักการเมืองในดวงใจวัยรุ่นคือใคร วัยรุ่นใช้เวลาว่างทำอะไร เป็นต้น
  • ตัวอย่างปัญหาวิจัย เช่น ปัญหาการติดเกมส์ของวัยรุ่น ปัญหาการใช้เวลาว่างของวัยรุ่น ฯลฯ เป็นต้น

2.   ขั้นตอนที่สอง คือ การเขียนโครงการวิจัย ซึ่งต้องเขียนก่อนการทำวิจัยจริง โดยเขียนให้ครอบคลุมว่า

  • จะทำวิจัยเรื่องอะไร ( ชื่อโครงการวิจัย )
  • ทำไมจึงทำเรื่องนี้ ( ความเป็นมาและความสำคัญ )
  • อยากรู้อะไรบ้างจากการวิจัย ( วัตถุประสงค์ของการวิจัย )
  • มีแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยอย่างไร ( วิธีดำเนินการวิจัย )
  • ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดำเนินงาน ( ปฏิทินปฏิบัติงาน )
  • การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไร ( ประโยชน์ของการวิจัยหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ ) 

3. ขั้นตอนที่สาม คือการดำเนินงานวิจัยตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัย

 

4. ขั้นตอนที่สี่ คือการเขียนรายงานการวิจัย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหัวข้อ คือ

1.       ชื่อเรื่อง

2.     ชื่อผู้วิจัย

3.     ความเป็นมาของการวิจัย

4.    วัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.     วิธีดำเนินการวิจัย

6.     ผลการวิจัย

7.     ข้อเสนอแนะ 

8.     เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

5. ขั้นตอนสุดท้าย คือ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลงานวิจัยนั้น ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สรุป กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัย อย่างง่าย เขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้