บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เรื่องที่ 3 ตัวอย่างการวเิคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่

ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพหลักของพื้นที่
1. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรม
กลุ่มการผลิต เช่น การผลิตไมด้อกเพื่อการคา้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์การผลิตไก่อินทรีย์
กลุ่มแปรรูป เช่น การแปรรูปปลานิลแดดเดียวการแปรรูปทําไส้กรอกจากปลาดุก
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเกษตรแบบยงั่ ยนื การเกษตรผสมผสานตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการฝึกอบรมเกษตรทางเลือกภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างอาชีพ การปลูกพชืผกัโดยวธิีเกษตรธรรมชาติ
ปัจจุบันการเพาะปลูกของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการที่สําคัญ ประการแรกคือ
พ้ืนที่ทาํการเกษตรส่วนใหญ่เป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ประการที่สองเกษตรกรประสบปัญหา
แมลงศตัรูรบกวนและหนทางที่เกษตรกรเลือกใชแ้กป้ ัญหาส่วนใหญ่ก็คือสารเคมีฆ่าแมลง ซ่ึงเป็น
อนั ตรายต่อเกษตรกรผผู้ลิตและผบู้ริโภคและเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ ม การแกป้ ัญหาดงักล่าวตามแนวพระราชดาํริก็คือ“แนวทางการเกษตรธรรมชาติแบบยงั่ ยนื ตามแนวพระราชดาํริ” ซึ่งจะเป็ นแนวทางที่จะทําให้ดินเป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นดินที่มีชีวิต มีศักยภาพในการผลิตและให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภยัจากสารพิษต่าง ๆ ทางการเกษตร ดงัน้นั ผเู้รียนควรมีความรู้ความเขา้ใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกบัแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยหู่ วั หลักเกษตรธรรมชาติการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยชีวภาพ ดินและอินทรียวัตถุในดิน ชมแปลงสาธิต-ทดลองเกษตรธรรมชาติการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชโดยวธิีเกษตรธรรมชาติ การทาํสมุนไพรเพื่อป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ศฝก.ฝึกปฏิบตัิการทาํปุ๋ยหมกั ปุ๋ยน้าํ ชีวภาพและน้าํสกดั ชีวภาพ ฝึ กปฏิบัติการเพาะกล้าและฝึ กปฏิบัติงานในแปลงเกษตร มาตรฐานเกษตรธรรมชาติMOA มาตรฐานเกษตรธรรมชาติศฝก.การจัดดอกไม้การแปรรูปผลผลิตการเกษตรการวางแผนการปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติในอนาคต การติดตามผลและให้คําแนะนํา