0(0)

ทักษะการเรียนรู้

  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาทกั ษะการเรียนรู้มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการพฒั นาทกั ษะการเรียนรู้ของนกั เรียนในด้านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้การจัดการความรู้การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถกา หนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เขา้ถึงและเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะสามารถใช้เป็ น
เครื่องมือช้ีนา ตนเองในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกบั หลกัการพ้ืนฐาน และการ
พฒั นา 5 ศกัยภาพหลกัของพ้ืนที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริ หารจัดการและการบริ การ ตามยุทธศาสตร์ 2555
กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ยา่ งต่อเนื่องตลอดชีวติ

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

บทที่1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรื่องที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 2 การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 3 ทักษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู้ทกัษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการ เรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จ
แบบทดสอบเรื่องที่1

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้บทที่3

เกี่ยวกับผู้สอน

ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า พร้อมจะเปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประสานงานเก่ง เป็น ครูอาสาฯ กศน.อำเภอศรีสำโรง รับผิดชอบ 4 ตำบล ตำบลคลองตาล ตำบลวังลึก ตำบลวัดเกาะและตำบลสามเรือน ชอบของหวาน กรุ็ปเลือด A ส่วนสูง 161 เซนติเมตร ทำงานมาแล้ว 21 ปี อยู่บ้านเลขที่107 หมู่10 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
0.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

52 ผู้เรียน

เรียน