0(0)

ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น

หลักสูตรรายวิชา

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
ได้เรียนรู้ ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ความเป็นมาของชาติไทย เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย และบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ชุดวิชาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศด้านต่าง ๆ เช่น การทูต เศรษฐกิจ การค้า การเมืองการปกครอง
ศาสนา การศึกษา ประเพณี ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม แนวทางในการสืบสาน
และอนุรักษ์มรดกไทย และการถอดองค์ความรู้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อนำมาปรับใช้
ในการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความภูมิใจในความเป็นไทย

เรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ
เรื่องที่ 2 บุญคุณของแผ่นดิน14:38

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทเรียนจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

แบบทดสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

4 ผู้เรียน

เรียน