0(0)

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 2

หลักสูตรรายวิชา

บทที่ 1 การใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน 1  (Language in Daily Life)
บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?)
บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร (What do you think?)
บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)
บทที่ 5 อดีตกาล (Past Tense)

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจและใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รับ ตอบโทรศัพท์อย่างง่ายๆและสารถใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงความรู้สึก(ดีใจ เสียใจ เข้าใจ พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ)

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน181h

เรื่องที่ 1 การทักทายและการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking)

เรื่องที่ 1 การทักทายและการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking)
เรื่องที่ 2 การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Yourself and Others)
เรื่องที่ 3 การให้และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว (Sharing Personal Data)
เรื่องที่ 4 การใช้ภาษากาย (Body Language)
เรื่องที่ 5 การพูดโทรศัพท์ (Telephone Conversation)
แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?)

บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร (What do you think?)

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)

บทที่ 5 อดีตกาล (Past Tense)

เกี่ยวกับผู้สอน

นางจตุพร ฮุนพานิช เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2519 ประวัติการศึกษา จาก สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วิชาเอก การจัดการทั่วไป (ศิลปศาสตร์บัญฑิต) ประวัติการทำงาน สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอศรีสำโรง ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลทับผึ้ง
0 (0 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

101 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1.แบบเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • 2.สื่อออนไลน์ รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • 3.แบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักศึกษาระดับมัธยมตอนต้น