0(0)

ภาษาอังกฤษ เพื่อชีวิตและสังคม พต31001 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลวัดเกาะ

หลักสูตรรายวิชา

น้ำเสียงสําเนียงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในการสนทนา ผู้เรียนต้องเรียนรู้ถึง การออกเสียงต้นคํา ท้ายคํา การออกเสียงหนัก เบา การออกเสียงสูง ต่ํา การออกเสียงเชื่อมโยง การใช้ สํานวนแสดงความดีใจ พอใจ ไม่พอใจ แสดงความปรารถนาดี แสดงความต้องการ ความช่วยเหลือ รวมทั้งการตอบรับ ปฏิเสธ ตามโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนต้องฝึกออกเสียงให้ถูกต้องตาม เจ้าของภาษา เพื่อการสนทนาจะไม่ผิดพลาด

สารบัญรายวิชา

58 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 Everyday English

บทที่ 2 What should you do?

บทที่ 3 Hello could you tell me……?

บทที่ 4 Cultural Difference

บทที่ 5 News & News Headline

บทที่ 6 Self – Sufficiency Economy

บทที่ 7 Have you exercised today?

บทที่ 8 Shall we save the energy?

บทที่ 9 What have I done?

บทที่ 10 What is your e – mail address?

บทที่ 11 Natural Disaster

บทที่ 12 Let’s Travel

บทที่ 13 Will it rain tomorrow?

บทที่ 14 Global Warming

บทที่ 15 Urgently Wanted

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ นางสาวสุกัญญา แก้วเขียว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จ.นนทบุรี และศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ประวัติการทำงาน 1.บรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง ปฏิบัติงานตั้งแต่ 13 มีนาคม 2552- 30 ก.ย. 60 2. ครูกศน.ตำบลวัดเกาะ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - จนถึงปัจจุบัน
0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

56 ผู้เรียน

เรียน