0(0)

ภาษาไทย พท11001 ประถมศึกษา ตำบลวังใหญ่

หลักสูตรรายวิชา

ความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน/สังคม สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบุกิจกรรมของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคมได้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การอ่าน

บทที่ 2 การเขียน

บทที่ 3 การฟัง การดู

บทที่ 4 การพูด

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

11 ผู้เรียน

เรียน