เรื่องที่ 1 ความหมาย คุณค่าและประโยชน์ของนิทานนิทานพื้นบ้าน และวรรณกรรมท้องถิ่น

1. ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของนิทาน
1.1 นิทาน หมายถึง เรื่องที่เล่าสืบทอดกันมา ไม่มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง เช่น นิทานเด็กเลี้ยงแกะหรือเทวดากับคนตัดไม่ เป็นนิทานส่วนใหญ่ จะแฝงด้วยคติธรรม ซึ่งเป็นการสรุปสาระให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านปฏิบัติตาม
1.2 คุณค่า
       1.2.1 ใช้เป็นข้อคิดเตือนใจเช่น ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว
       1.2.2 เป็นมรดกของบรรพบุรุษที่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังทั้งได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน
       1.2.3 ได้รับประโยชน์จากการเล่าและการฟังนิทานทั้งด้านภาษาและคติธรรม
1.3 ประโยชน์ของนิทาน
       1.3.1 ได้รับความรู้เพิ่มเติม
       1.3.2 ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
       1.3.3 ได้ข้อคิดเตือนใจนําไปใช้ประโยชน์
2. ความหมาย คุณค่า และประโยชน์จากนิทานพื้นบ้าน
2.1 นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมา ส่วนใหญ่เนื้อหาจะเป็นลักษณะเฉพาะถิ่น โดยอ้างอิงจากสถานที่หรือบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักร่วมกันของคนในถิ่นนั้นๆเช่น นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่องลูกกตัญูนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่องพิษงูเหลือม นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเรื่องเชียงเหมี้ยงตําพระยาและนิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่องผาแดงนางไอ่
2.2 คุณค่า
        2.2.1 เป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยก่อน
        2.2.2 ถือเป็นมรดกสําคัญที่บรรพบุรุษมอบให้แก่คน
        2.2.3 ให้ข้อคิดเตือนใจที่จะนําไปใช์ประโยชน์ได้
2.3 ประโยชน์
         2.3.1 ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากการเล่า การอ่าน และการฟัง
         2.3.2 ได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์
         2.3.3 ใช้เผยแพร่ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้ ได้เข้าใจนิทานพื้นบ้านของบรรพบุรุษ
3. ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์จากวรรณกรรมท้องถิ่น
3.1 ความหมาย
วรรณกรรมท้องถิ่น เป็นเรื่องราวที่มีมานานในท้องถิ่น และมีตัวละครเป็นผู้นําเสนอเนื้อหาสาระของเรื่องราวนั้น เช่น เรื่องสาวเครือฟ้า หรือวังบัวบาน เป็นต้น
3.2 คุณค่า
        3.2.1 แสดงถึงชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น
        3.2.2 เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิด ข้อเตือนใจ
        3.2.3 เป็นมรดกสําคัญที่มีคุณค่า
3.3 ประโยชน์
        3.3.1 ได่ความรู่ ความเพลิดเพลิน
        3.3.2 นําข้อคิด ข่อเตือนใจและสรุปนํามาใช่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
        3.3.3 เป็นความรู้ที่เผยแพร่ได