เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย

คุณค่าของการใช้ภาษา
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน
“คุณค่าของการใช้ภาษาไทย”
           ภาษาไทยเป็นภาษาที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาช้านานตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ภาษาไทยเป็นภาษาที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจากพระมหากษัตริย์ไทยโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากภาษาอื่น ชาติอื่น
          ภาษาไทยเป็นภาษาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน และสิ่งที่สำคัญ คือเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน ถ้าเราพูดภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ จะแสดงถึงกิริยามารยาทที่เรียบร้อย นอบน้อมมีสัมมาคารวะ จะทำให้คนอื่นมีความรักใคร่ในตัวเรา ภาษาไทยยังสามารถนำมาเรียบเรียงแต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว เช่น นิยาย นิทาน วรรณคดีให้พวกเราได้เรียนได้ศึกษา ได้อ่าน
          ภาษาไทย นอกจากนี้ยังสามารถนำมาดัดแปลงแต่งเป็นเพลงได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง เมื่อใครได้ยินแล้วทำให้หลงใหล เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงนั้น และทำให้ผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับสมอง แม้แต่คนต่างชาติยังชอบในศิลปวัฒนธรรมไทยเรา คุณค่าและประโยชน์ของภาษาไทยนั้นมีมากมาย
          ดังนั้นเราควรที่จะเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภาษาไทยนี้ไว้ให้ชนคนรุ่นหลังได้พูด ได้เรียน ได้อ่าน และได้ร้องภาษาไทย ภาษาไทยของเราจะได้ไม่สูญหายไป จะได้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกาลนาน