เรื่องที่ 1 หลักการความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการอ่านทั้งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ

1. หลักการอ่าน
1. ควรมีจุดมุ่งหมายในการอ่านทุกครั้ง เพื่อเป็นการประเมินหลังการอ่านจบแล้วว่า ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายหรือไม่
2. เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของตน จะได้ความรู้และประสบการณ์ตรงกับความต้องการและกระตื้อรือร้นที่จะอ่าน
3. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธีออกเสียง ร และ ล ชัดเจน รวมทั้ง การเว้นวรรคที่ถูกต้องซึ่งการอ่านประเภทนี้จะเป็นการอ่านออกเสียง

2. ความสําคัญของการอ่าน
1. การอ่านเป็นการรับสารโดยเน้นเนื้อหาสาระที่หลากหลาย ผู้อ่านเลือกที่จะอ่านได้ตามความต้องการ
2. การอ่านได้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้
3. การอ่านเป็นการพัฒนาความคิดของผู้อ่าน
4. การอ่านเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

3. จุดมุ่งหมายของการอ่าน
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ตามที่ผู้อ่านต้องการเลือก เพราะสามารถอ่านได้
2. เพื่อให้เพลิดเพลิน โดยเฉพาะการอ่านประเภท จรรโลงใจเช่น นิทาน นิยาย นวนิยาย เป็นต้น
3. เพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยศึกษาจากเนื้อหาสาระ หรือตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จและนําไปปฏิบัติ
4. เพื่อให้เป็นบุคคลทันสมัยทันเหตุการณ์ มีความรู้รอบด้าน ซึ่งจะได้จากการอ่าน