เรื่องที่ 1 หลักการ ความสําคัญ จุดมุ่งหมายของการฟังและดู

1. หลักการฟังและดู
           การฟังและการดูเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จากแหล่งเสียงและภาพ ทั้งจากแหล่งจริง และผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ หนังสือเป็นต้น การฟังและการดูมีหลักการดังนี้
           1. การฟ้งและดูอย่างตั้งใจจะได้รับเนื้อหาสาระถูกต้องและครบถ้วน
           2. มีจุดมุ่งหมายในการฟังและดูเพื่อจะช่วยให้การฟังและดูมีประโยชน์และมีคุณค่า
           3. จดบันทึกใจความสําคัญ จะได้ศึกษาทบทวนได้
           4. มีพื้นฐานในเรื่องที่ฟังและดูมาก่อนจะได้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระได้เร็วขึ้น

2. ความสําคัญของการฟังและการดู
           1. เพิ่มความรู้และประสบการณ์ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้
           2. เป็นการสื่อสารระหว่างกัน ให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้
           3. เป็นการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ โดยนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู
           1. เพื่อรับความรู้และความบันเทิงจากการฟังและการดู
           2. เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน อาจจะไปอธิบายหรือสอนต่อ หรือจะนําไปประกอบ
เป็นอาชีพได้
           3. เพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อการผ่อนคลาย เช่น การฟังเพลง การดูรายการบันเทิง เป็นต้น
           4. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จุดมุ่งหมายของแต่ละท่านอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้และอาจจะมากกว่า 1จุดมุ่งหมายก็ได้