เรื่องที่ 4 การเขียนสื่อสาร

การเขียนสื่อสาร หมายถึง การเขียนที่ผู้อื่นอ่านแล้วได้ความตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน ในระดับประถมศึกษานี้ของผู้เรียนกศน.ควรจะเขียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้
1. การเขียนประวัติตนเอง
การเขียนประวัติตนเองเป็นการเขียนข้อความเพื่อแสดงตนให้ผู้อื่นรู้จักรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของประวัติหัวข้อหลักๆควรมีดังนี้

2. การเขียนบันทึกประจําวัน
การเขียนบันทึกประจําวัน เป็นการเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ทํา ที่พบ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
ในวันนั้นๆ หลักการเขียนบันทึกประจําวัน ได้แก่
1. บันทึกเป็นประจําทุกวัน
2. บันทึกตามความเป็นจริง
3. เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องสําคัญ หรือที่ต้องการจดจํา
4. ใช้ภาษา ถ้อยคําง่ายๆอย่างไม่เป็นทางการและข้อความกระชับ
5. อาจแทรกความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้บันทึก

3. การเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์
การเขียนเล่าเรื่อง เป็นการเขียนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักการเขียนดังนี้
1. เขียนตามความจริง
2. ใช้ภาษาที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจและละเอียดพอที่จะอ่านเข้าใจ
3. เขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
4. อาจจะมีเนื้อหาสาระแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆได