เรื่องที่ 8 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน

1. มารยาทในการเขียน
      1. เขียนถูกต้องและชัดเจนให้ผู้อื่นอ่านได้
      2. เขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่เขียนเพื่อทําลายหรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
      3. เขียนในสถานที่ควรเขียน ไม่ได้เขียนในที่ไม่สมควร เช่น สถานที่สาธารณะ
      4. เขียนทุกอย่างด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง
      5. ไม่ขีดหรือเขียนข้อความในหนังสือ เอกสารและอื่นๆ ที่เป็นของประชาชนโดยรวม เช่ น หนังสือในศูนย์การเรียน หรือห้องสมุด

2. นิสัยรักการเขียน
     1. เริ่มต้นด้วยการเขียนสิ่งที่ง่าย และไม่ใช้เวลามาก
     2. เขียนต่อเนื่องจากการเขียนครั้งแรก เช่น การเขียนบันทึกประจําวัน
     3. เริ่มเขียนด้วยข้อความที่ง่ายและสั้น และกําหนดเวลากับตนเอง ให้พยายามเขียน ทุกวันตามระยะเวลาที่พอใจ จะทําให้เขียนได้โดยไม่เบื่อหน่าย