แบบทดสอบ

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้?

ความหมาย และความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้?

- ความหมาย ความสำคัญ หลักการกระบวนการจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองน้ัน หมายถึงการที่ผูเ้รียนควบคุมเนื้อหา กระบวนการ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของตนเองได้แก่การวางแผนการเรียนของตนเอง โดยอาศยัแหล่งทรัพยากรทางความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยนำแผนสู่การปฏิบัติแต่ภายใต้ความรับผิดชอบของผเู้รียน ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองต้องเตรียมการวางแผน การเรียนรู้ของตน และเลือกสิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกที่กำหนดไว้รวมทั้งวางโครงสร้างของแผนการเรียนรู้ของตนอีกด้วยในการวางแผนการเรียนรู้ผเู้รียนตอ้งสามารถปฏิบัติงานที่กำหนด วินิจฉัยความช่วยเหลือที่ต้องการ และทำให้ได้ความช่วยเหลือนั้นสามารถเลือกแหล่งความรู้วิเคราะห์และวางแผนการเรียนทั้งหมด รวมทั้งประเมินความกา้วหน้าในการเรียนของตน

ลักษณะสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน มีดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานความตอ้งการของกลุ่มผู้เรียน
2. การเรียนรู้ที่คำนึงถึงความสำคัญของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ ความแตกต่างในความสามารถความรู้พื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู้จัดเนื้อหาและสื่อให้เหมาะสม
3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่ การสืบค้นข้อมูลฝึกเทคนิคที่จำเป็น เช่น การสังเกต
การอ่านอยา่งมีจุดประสงค์การบันทึก เป็นต้น
4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้แก่ การกำหนดให้ผู้เรียนแบ่งความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้การทำงานเดี่ยวและเป็นกลุ่มที่มีทักษะการเรียนรู้ต่างกัน
5. การพัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการร่วมมือในการประเมินกับผู้อื่น ได้แก่ การให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการในการประเมิน ยอมรับการประเมินจากผู้อื่น เปิดโอกาสให้ประเมินหลายรูปแบบ
กระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่ผู้เรียนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยดำ เนินการ ดังนี้
1. การวินิจฉัยความต้องการในการเรียน
2. การกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน
3. การออกแบบแผนการเรียน
4. การดำเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ
5. การประเมินผล