0(0)

ลูกเสือ กศน. (ศสกร.ตำบลทับผึ้ง)

หลักสูตรรายวิชา

ลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกเสือกศน .กับการพัฒนาลูกเสือกศน.กับจิตอาสาและการบริการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ การปฐมพยาบาล การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่ายการฝึกปฏิบัติการเดินทางไกลอยู่ค่าย พักแรม และชีวิตชาวค่าย

สารบัญรายวิชา

10h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลูกเสือกับการพัฒนา

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวอิสราวรรณ จันทไชย การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาชีพปัจจุบัน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ประจำตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
0.00 (1 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

46 ผู้เรียน

เรียน