บทที่ 1

บทที่ 2 การโต้ตอบทางโทรศัพท์ (Telephone Conversation)

บทที่ 3 การแสดงความรู้สึกต่างๆ (Expression of feelings)

เรื่องที่ 1 การทักทายและการกล่าวลา
  1. การทักทาย(Greeting) ถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยและสนิทสนมกัน มักจะใช้คำว่า Hello หรือ Hi ซึ่งแปลว่าสวัสดี แต่การทักทายอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยกัน หรืออยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกัน เช่น เจ้านายกับลูกน้อง ครูกับลูกศิษย์ จะใช้คำว่า Good morning. (สวัสดีตอนเช้า) Good afternoon. (สวัสดีตอน กลางวัน) และ Good evening. (สวัสดีตอนเย็น) ต่อด้วยคำทักทายว่า How are you? (คุณสบายดีหรือ) ซึ่งคู่สนทนาก็จะตอบและถามกลับในทำนองเดียวกัน เช่น

Suda : Hi, Malee. How are you?

Malee : Fine, thanks. And you?

Suda : Very well, thank you.

ในสถานการณ์นี้ สุดากับมาลีเป็นเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็ทักทายและถามทุกข์สุขซึ่งกันและกันก่อน เช่น

Wichai : Hi, Mana.

Mana : Hi, Wichai. How are you?

Wichai : I’m fine, thanks. And you?

Mana : Fine, thanks.

ในสถานการณ์นี้ วิชัยกับมานะเป็นเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็สอบถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน

Suda : Good morning, Miss Kaewta.

Kaewta : Good morning. How about your homework?

Suda : I’ve done all. I’ll hand you now.

การกล่าวลา  (Leave Taking) โดยปกติ ก่อนจะจบสิ้นการสนทนาตามมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ คือ การกล่าวลา (Leave Taking) โดยทั่วไป สำนวนที่ใช้ในการกล่าวลา ได้แก่ Goodbye, Bye แปลว่า ลาก่อนนอกจากนี้ยังมีสำนวนที่ใช้ในการกล่าวลาอื่น ๆ อีก ซึ่งจะใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น

 See you.             แล้วเจอกันใหม่

 See you later.    แล้วพบกันใหม่

 So long.             ลาที   (คนสนิท)

 I’ll be seeing you.    แล้วค่อยพบกันใหม่

 Good day.               กล่าวลาตอนกลางวัน

 Good night.             กล่าวลาตอนกลางคืน

Suda : Hello, Mana.

Mana : Hello, Suda. How are you?

Suda : Fine, thanks. And you?

Mana : Very well, thanks. Where’s Malee?

Suda : She goes to the hospital.

Mana : What’s happened?

Suda : She accompanies her mother to see the doctor.

Mana : Please tell her, I miss her. I’ve to go to now. Goodbye.

Suda : See you later.