0(0)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 11002 ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรรายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นและประเทศไทย
 2. มีความรู้ ความเข้าใจดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยกฎหมายเบื้องต้นกฎระเบียบของชุมชน สังคม   และประเทศ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ความหมาย ความสำคัญของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 2. พุทธประวัติ และประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
 3. หลักธรรม และการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา
 4. บุคคลตัวอย่างที่ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต
 5. วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมที่พึงประสงค์ของชุมชน สังคมในท้องถิ่นและสังคมไทย
 6. สิทธิเสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 7. ปัญหาและสถานการณ์การเมือง การปกครองที่เกิดขึ้นในชุมชน
 8. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
 9. กฎหมายในชีวิตประจำวัน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

          จัดให้มีการค้นคว้าหาความรู้ จากสื่อเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญา ผู้รู้  สถาบันทางศาสนา การฝึกปฏิบัติ การทำโครงงาน การจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ สถานการณ์จำลอง              การสรุปผลการเรียนรู้ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการตรวจผลงาน ฯลฯ

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ศาสนา

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
เรื่องที่ 5 บุคคลตัวอย่างที่ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิต
เรื่องที่ 6 การอยู่ร่วมกันของคนไทยที่ต่างศาสนา
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี

หน่วยที่ 3 หน้าที่พลเมืองไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวณัฐนันท์ อินดา ตำแหน่งบรรณารักษ์ กศน.อำเภอศรีสำโรง จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ที่กศน.อำเภอศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ทำงานในหน้าที่ บรรณารักษ์ (ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน)
0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

6 ผู้เรียน

เรียน