หน่วยที่ 1 ศาสนา

หน่วยที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี

หน่วยที่ 3 หน้าที่พลเมืองไทย

เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว