แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 9 อาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 2 การสุขาภิบาลอาหาร

การสุขาภิบาลอาหาร (food sanitation) คือกระบวนการจัดการและควบคุมขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ   การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหาร การจำหน่ายอาหาร ในตลาด ในห้างสรรพสินค้า จนกระทั้งอาหาร ถึงมือผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้อาหารปลอดภัย (food safety) และมีสุขลักษณะ (hygeine) ตามมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่

 • Good Agricultural Practice (GAP)
 • Good Manufacturing Practice (GMP)
 • Hazard Aanalysis Critical Control Point (HACCP)
 • British Retail Consortium Standard-Food (BRC)
 • สุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร
 • สุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร
 • สุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร

การสุขาภิบาลอาหาร เป็นการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันกับหลักการจัดการระบบงาน การจัดทำเอกสารบำรุงรักษา

องค์ความรู้และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่

 • จุลชีววิทยาอาหาร (food microbiologhy)
 • จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)
 • การถนอมอาหาร (food preservation)
 • สุขอนามัยส่วนบุคคล (personal hygeine)
 • การควบคุมสัตว์รบกวน (pest control)
 • การจัดการของเสีย (waste management)
 • การออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์แปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ (hygeinic design)