แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 9 อาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 3 การจัดการกับอารมณ์ และความต้องการทางเพศ

เนื่องจากอารมณ์ทางเพศนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ เมื่อเกิดได้ก็ต้องดับหรือทำให้ลดน้อยลงได้เช่นกัน หากแต่วัยรุ่นจะต้องรู้เท่าทันว่าอารมณ์ทางเพศนั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่ถ้าจัดการอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของตนเองแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่มีอารมณ์แปรปรวนด้วยแล้วหากมีสื่อหรือสิ่งเร้าก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ง่าย การจัดการกับอารมณ์ทางเพศนั้นสามารถดำเนินการได้ใน 3  ลักษณะคือ

  1. การระงับอารมณ์ทางเพศ คือ การพยายามที่จะไม่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้น ปฏิบัติได้โดย หลีกเลี่ยงการดูสื่อ เช่น รูปภาพหรือภาพยนต์ ที่ยั่วยุกามรมณ์ ไม่ควรอยู่หรือเปิดโอกาสในการอยู่ใกล้เพศตรงข้ามในที่รโหฐานและลับตาคนอื่น  หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกต้องร่างกายของเพศตรงข้าม  หลีกเลี่ยงในการอยู่ห้องมิดชิดคนเดียวเป็นเวลานานๆเนื่องจากจะทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่าน
  2. วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศ  เราสามารถจัดการกับอารมณ์ทางเพศได้โดยการแปรเปลี่ยนพลังงานทางเพศให้อยู่ในรูปของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการระบายอารมณ์ทางเพศในรูปแบบต่างๆ เช่น  พยายามหมั่นศึกษาเล่าเรียน  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ  การใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาต่างๆ  มีความสนใจในเรื่องศิลปะและดนตรี มีเวลาในการพักผ่อนและนันทนาการบ้างตามสมควร  ช่วยกิจกรรมในครอบครัว  หากิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจทำเช่น การวาดภาพ การเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น
  3. การปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ  เพื่อลดความรู้สึกทางเพศเราสามารถที่จะปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศได้ด้วยวิธีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (masturbation) โดยวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติโดยใช้วิธีนี้