แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 9 อาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยา

การบอกกล่าว เล่าขานความเชื่อที่เคยฟังมาจากผู้ใหญ่หรือคนรู้จักอาจไม่ได้ถูกต้องเสมอไป และวันนี้ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาที่เราเคยได้ยินมานั้น จะถูกแก้ไขให้ถูกต้องเป็นความเข้าใหม่ ดังนี้

1. ฉีดยาดีกว่ากินยา ไม่จริงเสมอไป เพราะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยาฉีดจะรุนแรงและแก้ไขได้ยากกว่ายารับประทาน     

2. ยาแพงดีกว่ายาถูก ไม่จริงเสมอไป เพราะราคายาขึ้นกับปัจจัยหลายประการ นอกเหนือจากต้นทุนการผลิตยา

3. ยาตัวใหม่ดีกว่ายาตัวเก่า ไม่จริงเสมอไป เพราะยาใหม่หลายตัวให้ผลการรักษาไม่ดีไปกว่ายาตัวเก่า แม้ว่ายาใหม่อาจมีการพัฒนาให้ออกฤทธิ์ดีขึ้น ลดอาการข้างเคียงให้น้อยลง แต่หลายครั้งที่ยาใหม่มีข้อมูลการใช้ยาที่ไม่เพียงพอ

4. เมื่ออาการหายก็ไม่ต้องรับประทานยาต่อ ไม่จริงเสมอไป เพราะยาบางชนิดที่ระบุไว้ที่ฉลากว่า “ควรรับประทานติดต่อกันทุกวันจนหมด” คือยาที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อที่ต้องใช้ยาให้ครบขนาดรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อดื้อยา

5. อาการเจ็บป่วยของตนต้องใช้ยาแรง ยาอ่อนไม่ได้ผล แต่ยาที่ดีที่สุดนั้น เป็นยาที่ตรงกับอาการหรือสาเหตุจริงของการเจ็บป่วย ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแรงเสมอไป

6. ยาชุดดีกว่ายาเดี่ยว ยาชุดมักประกอบด้วยตัวยาหลายชนิด ที่จัดยาให้ครอบคลุมรักษาได้หลายโรค และมักใส่ยาที่มีอันตรายเช่น สเตียรอยด์ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ ต้องกินยาหลายชนิด หากอาการป่วยนั้นสามารถหายได้โดยการกินยาเพียงชนิดเดียว

7. ยารับประทานก่อนหรือหลังอาหารให้ผลไม่แตกต่างกัน ไม่จริงเสมอไป เพราะยาบางประเภทจะให้ผลดีต่อเมื่อกินยาก่อน หรือ หลังรับประทานอาหารเท่านั้น หากกินยาผิดเวลาอาจทำให้ฤทธิ์การรักษาน้อยลงจนถึงไม่มีผลการรักษาเลยได้