บทที่ 6 ดนตรีและการแสดงของท้องถิ่นสุโขทัย

เรื่องที่ 1 เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์