0(0)

หน้าที่และศิลธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

บทที่ 1 หน้าที่พลเมือง

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 1 ความหมายของประชาธิปไตย3:40
เรื่องที่ 2 สิทธิ เสรีภาพบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย5:20
เรื่องที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย13:16
เรื่องที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว10:39
เรื่องที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน00:3:08
เรื่องที่ 6 การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาสิทธิเสรีภาพของตนในกรอบของของกฎหมาย00:00:00

บทที่ 2 ศาสนา

บทที่ 3 วัฒนธรรม ประเพณี

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวกัลยา พรมโภชน์ ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอศรีสำโรง จบการศึกษาจาก สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เอก การพัฒนาชุมชน รับผิดชอบสอนผู้ลืมหนังสือ /ผู้ไม่รู้หนังสือ และนักศึกษาระดับประถม ม.ต้น ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ ที่กศน.อำเภอศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ทำงานในหน้าที่ ครูอาสาสมัคร ตั้งแต่ปี 2548 -2563 (ปัจจุบัน )
0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

7 ผู้เรียน

เรียน